Chat with us, powered by LiveChat Regulamin sklepu internetowego mateko.pl - Mateko

Regulamin

REGULAMIN
SPRZEDAŻY

ustanowiony dnia 22-01-2021 przez przedsiębiorcę Klimazona Sp. z
o.o. określa zasady związane z dokonywaniem zakupów w ramach sklepu
internetowego dostępnego pod adresem https://www.mateko.pl

 

Dla
zapewnienia większej przejrzystości, Regulamin Sprzedaży został podzielony na 3
funkcjonalne sekcje:

I. Ogólne warunki sprzedaży

Warunki
sprzedaży obowiązujące w Sklepie, a w szczególności informacje o zasadach
zamawiania i realizacji umowy, informacje o dostępnych formach płatności i
dostawy oraz o sposobach reklamacji i rezygnacji z zakupów poprzez odstąpienie
od umowy.

 

II.  Regulamin świadczenia usług drogą
elektroniczną

Zasady
funkcjonowania Sklepu, a w szczególności informacje o warunkach korzystania z
wirtualnego koszyka i formularza służącego do składania zamówień oraz
określenie warunków technicznych, jakie powinna spełniać przeglądarka
internetowa i komputer użytkownika.

 

III.  Polityka prywatności i plików Cookies

Informacje
dotyczące prywatności użytkowników, a w szczególności jakie informacje są zapisywane
na urządzeniu użytkownika oraz o anonimowych statystykach zbieranych dla
lepszego zrozumienia potrzeb użytkowników i optymalizacji Sklepu.

 

Obsługa
Sklepu udziela wyczerpujących informacji w języku polskim odnośnie cech towarów
dostępnych w Sklepie oraz w kwestiach związanych z Regulaminem Sprzedaży.
Obsługa jest dostępna telefonicznie pod numerem 696909696 w godzinach 09-15 w
dni robocze, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
biuro@klimazona.pl, na którą obsługa odpowiada w terminie do 24 godzin.

Sprzedawca
stosuje Kodeks dobrych praktyk w handlu elektronicznym eCommerce Fair Play,
którego treść jest dostępna pod adresem http://safebuy.pl/ecommerce-fair-play,
dlatego jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu Sprzedaży jest
sprzeczne z tym Kodeksem lub kształtuje prawa i obowiązki Konsumenta w sposób
sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco narusza jego interes, wówczas to
postanowienie jest niewiążące.

 

 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

1. DEFINICJE

Sprzedawca :
przedsiębiorca działający pod firmą Klimazona Sp. z o.o. i posługujący się
numerem Regon: 366374978 oraz numerem NIP:
5342537272, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD
REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000659477 dla sklepu internetowego Mateko
działającym pod adresem https://www.mateko.pl;

Siedziba Sprzedawcy : Ul. Przyleśna 15
05-126 Michałów Grabina

Adres korespondencyjny
Sprzedawcy 
: Ul. Przyleśna 15

05-126 Michałów Grabina

Zamawiający : osoba
składająca Zamówienie w Sklepie i strona Umowy sprzedaży w przypadku jej zawarcia
ze Sprzedawcą;

Sklep :
serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.mateko.pl, za pośrednictwem
którego, Sprzedawca
świadczy usługi określone w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną w
celu doprowadzenia do zawarcia Umowy sprzedaży;

Zamówienie :
zatwierdzenie dostępnego w Sklepie formularza zamówienia, w którym interaktywny przycisk
lub link zatwierdzenia oznaczono słowami “zamówienie z obowiązkiem zapłaty”
lub innym równoważnym jednoznacznym sformułowaniem;

Konsument :
Zamawiający, będący konsumentem w rozumieniu stosownych przepisów w tym
przedsiębiorca – konsument, osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio
związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie
posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z
przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie
przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Przedsiębiorcy-konsumenci na podstawie wprowadzonych zmian będą mogli
skorzystać z przepisów chroniących konsumentów w zakresie:

1.
prawa do odstąpienia od umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa oraz
umowy zawieranej na odległość w terminie 14 dni – art. 38a ustawy o prawach
konsumenta;

2.
rękojmi za wady rzeczy sprzedanej – art. 556[4] oraz art. 556[5] kodeksu
cywilnego;

3.
przepisów dotyczących klauzul abuzywnych – art. 385[5] kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca-konsument
prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nadal nie będzie mógł korzystać
z pomocy instytucji wspierających konsumentów w ochronie ich praw, w tym z
pomocy Rzecznika Konsumenta czy UOKiK.

Nowe
przepisy nie będą miały zastosowania do umów zawartych przed dniem 01.01.2021

Umowa sprzedaży : umowa
sprzedaży zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą i Zamawiającym w zakresie
rzeczy wskazanych w Zamówieniu i na warunkach określonych w niniejszych
Ogólnych warunkach sprzedaży.

 

2. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1.
Informacje przedstawione w Sklepie, w tym w szczególności dotyczące cen,
stanowią ofertę sprzedaży.

2.
W celu dokonania zakupu rzeczy prezentowanych w Sklepie należy złożyć
Zamówienie.

3.
Oprócz wskazania rodzaju i liczby rzeczy oraz wyboru formy płatności i dostawy,
Zamówienie musi zawierać następujące dane:

a)
nazwiska i imiona

b)
numer telefonu

c)
adres poczty elektronicznej e-mail

d)
adres do wysyłki

4.
Dane wprowadzane do Zamówienia przez Zamawiającego muszą być aktualne i zgodne
z prawdą. Zasady ochrony danych osobowych udostępnianych przez Zamawiającego
określono w rozdziale 7. Ochrona  danych osobowych.

5.
Sprzedawca nie zapewnia mechanizmów służących do weryfikacji poprawności danych
wprowadzanych przez Zamawiającego, poza mechanizmami sprawdzającymi ich
kompletność. Zamawiający może w każdej chwili skorygować swoje błędy w trakcie
wprowadzania danych do Zamówienia.

6.
Sprzedawca odbiera informacje o Zamówieniach składanych za pośrednictwem Sklepu
w dni robocze w godzinach 08-17.

7.
Zawarcie Umowy sprzedaży następuje z chwilą złożenia Zamówienia przez
Zamawiającego. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest przesyłane
przez Sprzedawcę z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres Zamawiającego
podany przez niego w Zamówieniu.

8.
Z chwilą zawarcia Umowy sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na
Zamawiającego własność rzeczy i wydać mu je, natomiast Zamawiający zobowiązuje
się te rzeczy odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę Zamówienia.

9.
Wiążąca dla stron Umowy sprzedaży jest łączna cena Zamówienia prezentowana
Zamawiającemu po wybraniu przez niego sposobu płatności i dostawy przed
złożeniem Zamówienia, płatna jak to określono w rozdziale 3. Warunki płatności.

10.
Sprzedawca realizuje Zamówienia na terytorium Polski i poza nim. Informacje o
dostępnych sposobach i terminach dostawy oraz ich kosztach są prezentowane
przez złożeniem Zamówienia jak to określono w rozdziale 4. Warunki dostawy.

11.
Przedmiotem Umowy sprzedaży są rzeczy nowe, które Sprzedawca jest zobowiązany
dostarczyć bez wad. Ewentualne reklamacje można składać w sposób i w terminie
określonych w rozdziale 5. Reklamacje.

12.
Konsument może zrezygnować z dokonanych zakupów i odstąpić od Umowy sprzedaży
bez podania przyczyny w sposób i w terminie określonych w rozdziale 6.
Odstąpienie od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za
niezawartą, a jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim
Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

3. WARUNKI PŁATNOŚCI

1.
Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić
Sprzedawcy łączną cenę Zamówienia, na którą składają się ceny brutto
zamawianych rzeczy i koszt ich dostawy obowiązujące w Sklepie w chwili
składania Zamówienia.

2.
Ceny brutto są wyrażone w złotych polskich i zawierają wszystkie należne
podatki, w tym podatek VAT.

3.
Sprzedawca udostępnia w Sklepie następujące formy płatności:

a)
za pobraniem

b)
przy odbiorze osobistym u sprzedawcy

c)
przelew bankowy

d)
inne (np. PayPal, Google Wallet, PayU)

4.
Zamawiający jest informowany przed złożeniem Zamówienia, jakie formy płatności
są dostępne ze względu na charakter i wartość zamawianych rzeczy.

5.
Płatność ceny Zamówienia następuje w formie wybranej przed złożeniem
Zamówienia.

6.
Termin płatności wynika z formy płatności wybranej przez Zamawiającego. Poza
płatnością za pobraniem, płatność następuje po zawarciu Umowy sprzedaży, a
przed dostawą i wydaniem rzeczy.

 

4. WARUNKI DOSTAWY

1.
Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć
rzeczy będące przedmiotem tej umowy na adres wskazany w Zamówieniu, natomiast
Zamawiający jest zobowiązany te rzeczy odebrać.

2.
Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć rzeczy niezwłocznie po zawarciu Umowy
sprzedaży jednak nie później niż w ciągu 3 dni, chyba że strony Umowy sprzedaży
dokonały innego indywidualnego uzgodnienia w tym zakresie.

3.Termin
dostawy, gotowości do wysyłki lub inne terminy prezentowane w Sklepie przy
zamawianych rzeczach są terminami wiążącymi Sprzedawcę.

4.
Sprzedawca realizuje Zamówienia w kolejności ich wpłynięcia.

5.
Sprzedawca udostępnia w Sklepie następujące formy dostawy:

a)
dostawa na adres odbiorcy

b)
odbiór osobisty u sprzedawcy

6.
Zamawiający jest informowany przed złożeniem Zamówienia jakie formy dostawy są
dostępne ze względu na charakter i wartość zamawianych rzeczy oraz o ich
kosztach.

7.
Zamawiający ma prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na
miejsce wskazane w zamówieniu i przed jej odbiorem od przewoźnika.

 

5. REKLAMACJE

1.
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli rzecz sprzedana
ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2.
W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiający może skorzystać z rękojmi i złożyć
reklamację lub skorzystać z gwarancji zgodnie z umową gwarancyjną.

3.
Reklamacja powinna być złożona na piśmie na Adres korespondencyjny Sprzedawcy i
powinna zawierać co najmniej oznaczenie Zamawiającego, w tym jego imię i
nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób
prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do
załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją oraz opis wady będącej
podstawą złożenia reklamacji.

4.
Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie jednak nie później niż w terminie
do 14 dni od jej otrzymania i o rezultacie rozpatrzenia reklamacji zawiadomi
składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres e-mail podany w reklamacji.

5.
Zamawiający, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na
koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres korespondencyjny Sprzedawcy.

 

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.
Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i
bez ponoszenia kosztów.

2.
Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o
odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór
dostarcza Sprzedawca, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu
wystarczy wysłanie oświadczenia na Adres korespondencyjny Sprzedawcy przed jego
upływem.

3.
Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w
posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż
przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są
dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie
ostatniej rzeczy, partii lub części.

4.
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić
Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty
dostarczenia rzeczy.

5.
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu
zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na
inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6.
Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może
wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili
otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.
Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły
sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany
do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.
Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie
upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż
14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca
zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie
rzeczy przed jego upływem.

9.
Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku gdy ze
względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane
pocztą, wówczas ponoszony przez Konsumenta koszt zwrotu rzeczy jest równy
kosztowi dostawy tej rzeczy do Konsumenta.

10.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące
wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b)
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb;

c)
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia;

d)
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;

e)
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu
na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f)
w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić
dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad
którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

g)
w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w
celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy
dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza
rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji,
prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do
dodatkowych usług lub rzeczy;

h)
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

i)
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę;

j)
zawartej w drodze aukcji publicznej; 

k)
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

 l)
o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów
mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych
z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli
w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

  

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.
Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z podjętymi przez
Zamawiającego czynnościami zmierzającymi do zawarcia Umowy sprzedaży oraz w
związku z jej realizacją, jest Sprzedawca.

2.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3.
Udostępnienie danych osobowych przez Zamawiającego ma charakter dobrowolny, ale
niezbędny do złożenia Zamówienia i realizacji Umowy sprzedaży, a ich
przetwarzania następuje:

a)
w celu zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży,

b)
na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług Sprzedawcy.

4.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w
pkt. 3 lit. a) jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych
do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego
między Zamawiającym i Sprzedawcą, jak również ze względu na właściwość Umowy
sprzedaży, zaś w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. b) jest ustawowe
upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, gdy jest to niezbędne dla
wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora
danych.

5.
Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być udostępnione:

a)
odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich
przepisów prawa,

b)
innym osobom i podmiotom w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

6.
Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe:

a)
nazwiska i imiona

b)
numer telefonu

c)
adres poczty elektronicznej e-mail

d)
adres do wysyłki

7.
Zamawiający może dobrowolnie udostępnić swój adres e-mail w celu wykorzystania
go przez Sprzedawcę na potrzeby działań marketingowych Sprzedawcy, polegających
przede wszystkim na przesyłaniu Zamawiającym informacji handlowych dotyczących
produktów i usług Sprzedawcy.

8.
Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające
bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zamawiającego, w
szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich
przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich
uszkodzeniu lub zniszczeniu.

9.
Zamawiającemu przysługuje prawo:

a)  Prawo
do informacji o przetwarzaniu danych 
osobowych – na tej
podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje
informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i
podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach,
którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

b)  Prawo
uzyskania kopii danych 
– na tej podstawie Administrator
przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących
osoby zgłaszającej żądanie;

c)  Prawo
do sprostowania 
– na tej podstawie Administrator usuwa
ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące
przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są
niekompletne lub uległy zmianie;

d)  Prawo
do usunięcia danych 
– na tej podstawie można żądać
usunięcia danych, których przetwarzanie
nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały
zebrane;

e)  Prawo
do ograniczenia przetwarzania 
– na tej podstawie
Administrator zaprzestaje dokonywania
operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę
osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi
zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania
danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze
przetwarzanie danych);

f)  Prawo
do przenoszenia danych 
– na tej podstawie, w zakresie w
jakim dane są przetwarzane w związku z
zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez
osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez
komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi
– jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości
zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;

g)  Prawo
sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych 

osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie
sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez
konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

h)  Prawo
sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych 
– osoba,
której dane dotyczą, może w każdym
czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego
interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze
względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien
zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;

i)  Prawo
wycofania zgody 
– jeśli dane przetwarzane są na podstawie
zgody osoba, której dane dotyczą, ma
prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;

j)  Prawo
do skargi 
– w przypadku uznania, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO lub inne
przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może
złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wniosek
dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:


w formie pisemnej na adres Administratora;


drogą e-mailową.

Wniosek
powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w
szczególności:


z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do
otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);


jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej
usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, otrzymywanie newsletteru
zawierającego informacje handlowe na określony adres email, itp.);


jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele
analityczne, itp.). Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca
od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu,
Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

  

8. OPINIE O PRODUKTACH

1.
Sprzedawca umożliwia swoim Klientom wystawianie i dostęp do opinii o Produktach oraz o Sklepie Internetowym na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.

2.
Wystawienie opinii przez Klienta możliwe jest po skorzystaniu z formularza umożliwiającego dodanie opinii o Produkcie lub Sklepie Internetowym. Formularz ten jest udostępniony na głównej stronie https://www.mateko.pl , bądź na stronie https://trustmate.io/opinie/mateko-pl, jak i również na stronach poszczególnych produktów.

3.
Opinie są moderowane pod względem:
Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.

4.
Sprzedawca nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich produktów. Sprzedawca udostępnia opnie zarówno pozytywne, jak i negatywne. Sprzedawca nie udostępnia sponsorowanych opinii.

9. AKTUALIZACJA CEN NA SKLEPIE MATEKO

1.
Aktualizacja cen na naszym sklepie będzie się odbywać zgodnie z nową dyrektywą Omnibus. W przypadku promocji, bądź zmiany cenowej będzie udostępniona najniższa cena sprzed 30 dni.

10. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1.
W rozsądnym czasie po zawarciu Umowy sprzedaży, ale najpóźniej w chwili
dostarczenia rzeczy, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi potwierdzenie
zawarcia tej umowy na trwałym nośniku, którym to nośnikiem w szczególności może
być wiadomość elektroniczna przesłana na adres e-mail Konsumenta podany przez
niego w Zamówieniu.

2.
Potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży, o którym mowa powyżej, zawiera co
najmniej informacje o:

a)
głównych cechach świadczenia;

b)
danych identyfikujących Sprzedawcę, w szczególności firmę, organ, który
zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został
zarejestrowany;

c)
adresie Sprzedawcy, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu, pod
którymi Konsument może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedawcą;

d)
adresie, pod którym Konsument może składać reklamacje;

e)
łącznej cenie Zamówienia wraz z podatkami i opłatami za transport;

f)
sposobie i terminie zapłaty;

g)
sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę oraz stosowanej
przez Sprzedawcę procedurze rozpatrywania reklamacji;

h)
sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny,
a także wzór formularza odstąpienia od umowy;

i)
kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi
Konsument, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w
zwykłym trybie odesłane pocztą;

j)
przypadkach braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie przepisów i okoliczności,
w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;

k)
obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;

l)
istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich
realizacji;

m)
kodeksie dobrych praktyk, do stosowania którego Sprzedawca dobrowolnie się
zobowiązał oraz sposobie zapoznania się z nim;

n)
funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;

o)
mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem
komputerowym i programowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien
wiedzieć;

p)
możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

3.
Sprzedawca stosuje Kodeks dobrych praktyk w handlu elektronicznym eCommerce
Fair Play, którego treść jest dostępna pod adresem
http://safebuy.pl/ecommerce-fair-play;

4.
W przypadku sporu ze Sprzedawcą, Konsument ma możliwość skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
Informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych (alternatywnych)
metod rozwiązywania sporów, w tym w drodze mediacji znajdują się pod
następującymi adresami:

a)
https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

b)
https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595

5.
Konsument może m.in.:

a)
zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy
Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej
Umowy Sprzedaży,

b)
zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o
wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu ze
Sprzedawcą,

c)
uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając z
bezpłatnej pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika Konsumentów lub
organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów
jak Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich,

d)
złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR,
dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6.
Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Zamawiającym niebędącym
jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na
siedzibę Sprzedawcy.

7.
Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

 

KONIEC OGÓLNYCH

WARUNKÓW SPRZEDAŻY

 


 

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA

USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1. Na
podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
usługodawca Klimazona Sp. z o.o. ustala niniejszym regulamin świadczenia usług
drogą elektroniczną dostępnych w ramach Sklepu (zwany dalej
“Regulaminem”), który określa w szczególności:

a)
rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

b)
warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;

c)
warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą
elektroniczną;

d)
tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą
elektroniczną;

e)
ochronę danych osobowych;

f)
ochronę praw własności intelektualnej;

g)
odpowiedzialność stron.

 

§ 2

Definicje

 

1. Na
potrzeby niniejszego regulaminu zawarte poniżej terminy będą miały następujące
znaczenie:

a)
Usługodawca – przedsiębiorca działający pod firmą Klimazona Sp. z o.o. i
posługujący się numerem Regon: 366374978 oraz numerem NIP: 5342537272, wpisany
do Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY
W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS
0000659477, z siedzibą ul. Przyleśna 15, 05-126  Michałów Grabina i adresem
korespondencyjnym ul. Przyleśna 15, 05-126 Michałów Grabina dla sklepu internetowego
Mateko działającym pod adresem https://www.mateko.pl;

b)
Usługobiorca – każdy, kto korzysta z usług lub w jakikolwiek inny, zgodny z
prawem sposób korzysta Serwisu udostępnionego przez Usługodawcę;

c)
Serwis – system stron www udostępniony pod adresem internetowym https://www.mateko.pl
stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki
graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami;

d)
Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną czyli bez jednoczesnej obecności
stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie
Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego
przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która
jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci
telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;

 

§ 3

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 

1.
Usługodawca świadczy w ramach Serwisu Usługi mające na celu doprowadzenie do
zawarcia Umowy sprzedaży, a w szczególności są to następujące Usługi:

a)
usługi informacyjne,

b)
usługi komunikacyjne,

c)
usługi w zakresie organizacji sprzedaży.

2.
Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu na indywidualne żądanie
Usługobiorcy informacji umieszczonych w ramach serwisu poprzez
wyświetlanie strony o określonym adresie URL.

3.
Usługi komunikacyjne polegają na umożliwieniu na indywidualne żądanie
Usługobiorcy komunikacji z odpowiednim działem lub osobami kontaktowymi
Usługodawcy.

4.
Usługi w zakresie organizacji sprzedaży polegają na umożliwieniu Usługobiorcy
składania zamówień i zawieranie na odległość umowy sprzedaży. W szczególności w
ramach tej usługi Usługodawca udostępnia mechanizm wirtualnego koszyka oraz
formularz zamówień z przyciskiem wyraźnie oznaczonym „zamówienie z obowiązkiem
zapłaty”, a także usługę rejestracji w Serwisie.

 

§ 4

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 

1.
Wymagania techniczne korzystania z serwisu:

a)
połączenie z siecią Internet,

b)
dysponowanie środkami komunikacji elektronicznej umożliwiającymi wyświetlanie
dokumentów hipertekstowych w standardzie HTML 5 i CSS 3, powiązanych w sieci
Internet przez sieciową usługę HTTP z włączoną obsługą Java Script i obsługą
plików Cookies oraz monitorem o rozdzielczości co najmniej 1024×768.

2.
Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,
a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia
serwisu.

3.
Usługobiorca może korzystać z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu,
chyba że właściwość danej usługi wymaga podania określonych danych osobowych.

4.
Usługi określone w § 3 niniejszego regulaminu są świadczone bezpłatnie.

 

§ 5

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług
drogą elektroniczną

 

1.
Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, o których mowa w
niniejszym regulaminie, dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Usługobiorcę
korzystania z danej usługi. Korzystanie przez Usługobiorcę z danej usługi
odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.

2.
Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z wybranej usługi. W
przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę serwisu, umowa o świadczenie usług
drogą elektroniczną, usług nie mających charakteru ciągłego a w szczególności o
których mowa w § 3 ust. 1 lit. a) i b), rozwiązuje się automatycznie bez
konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron. W pozostałych przypadkach
do rozwiązania umowy wystarczy oświadczenie woli. Skutki prawne zakończenia
korzystania z usługi określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa
właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi i okoliczności
faktyczne.

 

§ 6

Tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia
usług drogą elektroniczną

 

1.
Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług.

2.
Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres korespondencyjny
Usługodawcy.

3.
Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a)
oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail,
numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane
kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną
reklamacją);

b)
szczegółowy opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

4.
Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie do 14 dni od ich otrzymania.

5.
O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi
składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres e-mail podany w zgłoszeniu.

 

§ 7

Ochrona danych osobowych

 

1.
Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca.

2.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz
postanowieniach Regulaminu.

3.
Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do
świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie organizacji sprzedaży usług, a
ich przetwarzanie następuje:

a)
w celu realizacji usługi,

b)
na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług Usługodawcy.

4.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w
ust. 3 lit. a), jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych
do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego
między Usługodawcą a Usługobiorcą, jak również ze względu na właściwość
świadczonych przez usługodawcę usług lub sposobu ich rozliczenia, zaś w
przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. b) ustawowe upoważnienie do
przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy jest to niezbędne dla
wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora
danych.

5.
Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione:

a)
odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich
przepisów prawa,

b)
innym osobom i podmiotom w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

6.
Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe
Usługobiorcy:

a)
nazwiska i imiona

b)
numer telefonu

c)
adres poczty elektronicznej e-mail

d)
adres do wysyłki

7.
Usługobiorca może dobrowolnie udostępnić swój adres e-mail również w celu
wykorzystania go przez Usługodawcę na potrzeby działań marketingowych
Usługodawcy, polegających przede wszystkim na przesyłaniu Usługobiorcom
informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy.

8.
Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające
bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w
szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich
przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich
uszkodzeniu lub zniszczeniu.

9.
Usługobiorcom przysługuje prawo:

a) Prawo
do informacji o przetwarzaniu danych 
osobowych – na tej podstawie
osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator
przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim
o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych,
podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich
usunięcia;

b)  Prawo
uzyskania kopii danych 
– na tej podstawie Administrator
przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby
zgłaszającej żądanie;

c)  Prawo
do sprostowania 
– na tej podstawie Administrator usuwa
ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych
danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub
uległy zmianie;

d) Prawo
do usunięcia danych 
– na tej podstawie można żądać
usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do
realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

e) Prawo
do ograniczenia przetwarzania 
– na tej podstawie
Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych,
z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz
ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie
ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji
organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

f) Prawo
do przenoszenia danych 
– na tej podstawie, w zakresie w
jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub
wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one
dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest
także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod
warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie
Administratora jak i tego innego podmiotu;

g) Prawo
sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych 

osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie
sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez
konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

h)  Prawo
sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych 
– osoba,
której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się
przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu
Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów
związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać
uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;

i)  Prawo
wycofania zgody 
– jeśli dane przetwarzane są na podstawie
zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co
jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed
wycofaniem tej zgody;

j)  Prawo
do skargi 
– w przypadku uznania, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące
ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wniosek
dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:


w formie pisemnej na adres Administratora;


drogą e-mailową.

Wniosek
powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w
szczególności:


z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do
otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);


jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej
usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera
zawierającego informacje handlowe na określony adres email, itp.);


jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele
analityczne, itp.).

Odpowiedź
na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie
konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę
o przyczynach takiego przedłużenia.

 

10.
Po zakończeniu korzystania z usług charakterze ciągłym przez Usługobiorcę,
Usługodawca nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w ust. 6, za
wyjątkiem tych danych, które są: dopuszczone do przetwarzania na podstawie
przepisów prawa lub umowy, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego
korzystania z usług. Usługodawca usunie w takim przypadku wszelkie oznaczenia
identyfikujące Usługobiorcę oraz zakończenie sieci telekomunikacyjnej i system
teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca (anonimizacja danych),
chyba że Usługobiorca wyrazi zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń.

 

 

§ 8

Ochrona praw własności intelektualnej

 

1.
Usługodawca oświadcza, że w związku ze świadczeniem usług udostępnia
Usługobiorcy treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności
utwory chronione prawem autorskim i materiały opatrzone znakami towarowymi.

2.
Usługobiorca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności
intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a
także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody
Usługodawcy, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 

1. W
sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują
przepisy prawa polskiego, w tym ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy oświadczeniu
usług drogą elektroniczną.

2.
Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem witryn
serwisu co zapewnia Usługodawcom możliwość zapoznania się z jego treścią przed
zawarciem umowy o świadczenie usług. Regulamin udostępniany jest w formie,
która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.

 

 

KONIEC REGULAMINU ŚWIADCZENIA

USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I

PLIKÓW COOKIES

1.
Definicje:

a)
Administrator – przedsiębiorca działający pod firmą Klimazona Sp. z o.o. i
posługujący się numerem Regon: 366374978 oraz numerem NIP: 5342537272,
wpisany do Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez SĄD REJONOWY DLA
M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
pod numerem KRS 0000659477, z siedzibą ul. Przyleśna 15, 05-126 Michałów Grabina i
adresem korespondencyjnym ul. Przyleśna 15, 05-126 Michałów Grabina, który świadczy
usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w
urządzeniach Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, 

b)
Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://www.mateko.pl,

c)
Użytkownik – użytkownik końcowy lub abonent w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., nr 171, poz. 1800 ze zm.)

2.
Wykonując obowiązki nałożone przez ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne oraz w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) poniżej wskazuje się sposób
przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już
przechowywanej w urządzeniu końcowym Użytkownika. Poprzez informacje zawarte w
niniejszym dokumencie Użytkownik zostaje poinformowany o:

a)
celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,

b)
możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania
dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w
wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub
konfiguracji usługi.

3.
Serwis prowadzony przez Administratora wykorzystuje pliki Cookies. Przez
“pliki Cookies” należy rozumieć porcje informacji zapisane w formie
tekstu, wysyłane przez serwer na którym znajduje się Serwis i zapisywane w
pamięci urządzenia końcowego Użytkownika.

4.
Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są przez
Administratora w celu dostarczenia usługi świadczonej drogą elektroniczną, a
także w celach statystycznych i marketingowych. Informacje te nie zawierają
danych osobowych ani informacji poufnych.

5.
Użytkownik w każdej chwili może przejrzeć i usunąć pliki Cookies zapisane na
swoim urządzeniu końcowym w sposób wskazany przez producenta swojej
przeglądarki internetowej.

6.
Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć obsługę przyjmowania plików Cookies w
sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej, jednak może
to uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora.

7.
Administrator informuje, że przechowuje zapytania HTTP kierowane serwera
obsługującego Serwis w celu analizy i optymalizacji pracy tego serwera oraz
Serwisu. Odwiedzane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL, a informacje
przechowywane w plikach logów serwera są następujące:


publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie w tym może to być
bezpośrednio komputer użytkownika, – nazwę stacji klienta – identyfikacja
realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,


czas nadejścia zapytania, – kod żądania http,


kod odpowiedzi http,


adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (tzw referer link) – w
przypadku gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez odnośnik,


informacje o przeglądarce użytkownika,


informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP

8.
Dane przechowywane w plikach logów serwera są anonimowe i nie są kojarzone z
konkretnymi osobami odwiedzającymi Serwis.

 


Nota o prawach autorskich do Regulaminu Sprzedaży

Właścicielem
materialnych praw autorskich do wzorca niniejszego Regulaminu Sprzedaży jest
Safe Buy Sp. z o.o. Sp.k., która udzieliła sklepowi (https://www.mateko.pl)
uczestniczącemu w programie eCommerce Fair Play niewyłącznego i niezbywalnego
prawa do wykorzystywania tego Regulaminu Sprzedaży do celów związanych z własną
działalnością handlową w internecie.

Kopiowanie
oraz rozpowszechnianie wzorca niniejszego Regulaminu Sprzedaży bez zgody Safe
Buy Sp. z o.o. Sp.k. jest zabronione.

Sprzedawcy
internetowi mogą dowiedzieć się więcej o programie eCommerce Fair Play i
możliwości darmowego korzystania z wzorca Regulaminu Sprzedaży na stronie
http://safebuy.pl/sprzedawcy-internetowi/

 

 

 

 

………………………………………………….

Miejscowość, data

 

 

 

Imię i nazwisko
Konsumenta:
…………………………………………………

Adres konsumenta:   

…………………………………………………

       

   …………………………………………………

       

   …………………………………………………

 

 

Adresat: 

            Klimazona Sp. z o.o.

 

             ul. Przyleśna 15

 

             05-126 Michałów Grabina

 

             e-mail: biuro@klimazona.pl

 

             telefon: 664527125

 

 

 

FORMULARZ
ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci
odstąpienia od umowy)

 

 

Ja, niżej podpisany, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Data
zawarcia umowy:
………………………………….

 

Data
odbioru:
………………………………….

 

 

 

 

………………………………………………………………………..

Podpis Konsumenta

 (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji
papierowej)

 

Loading